1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Aalborg Skiklub. Dens hjemsted er Aalborg kommune.

 

2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at udbrede interessen for skisport i Aalborg og omegn.
 • at skabe de bedste muligheder for at dyrke sporten ved at tilvejebringe de nødvendige faciliteter, ved at arrangere undervisning og konkurrencer i skiløb, samt ved at repræsentere sporten over for offentligheden.

 

3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er tilsluttet Danmarks Skiforbund (DSkiF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og gennem Dansk Skiforbund ligeledes tilsluttet Federation Internationale de Ski (F.I.S.)

Endvidere er foreningen medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (S.I.F.A.).

Foreningen er undergivet disses love og vedtægter.

 

4. Optagelse af medlemmer

Foreningen er åben for alle. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreninger kræver samtykke fra forældre/værge.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15.

 

5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Årskontingent opkræves i september/oktober måned. Medlemskab inkluderer bidrag til Danmarks Skiforbund. Medlemmer af klubbens bestyrelse/redaktøren/turarrangører med husstande er kontingentfrie. Betegnelsen junior-kontingent ændres til junior/studenterkontingent, gældende indtil 25. år.

 

6. Udmeldelse – eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel inden udgangen af et regnskabsår.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelse med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst ¾ af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusionsopretholdelse tages op til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 25 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april/maj måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i foreningens blad, nyhedsbrev via email eller på hjemmesiden. Dagsorden udsendes tillige med indkaldelse til generalforsamlingen. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder.

Stemmeret kan kun øves ved personlig fremmøde.

Medlemmer under 18 år har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne.

 

8. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
 10. Eventuelt.

 

9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingens vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jfr. Dog §6, §15 og §16. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen foretages skriftligt såfremt blot ét medlem ønsker dette, ligesom alle afstemninger om eksklusion foregår skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

 

11. Bestyrelse – valg

Valgbar til bestyrelse er kun stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges ved generalforsamlingen. Kassereren vælges af bestyrelsens midte. Genvalg af medlemmer kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der maksimalt er 50% af medlemmerne på valg hvert år. Det tilstræbes at kasserer og formand ikke er på valg samme år.

 

12. Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 1 måned efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med en formand og en næstformand (sekretær). Det tilstræbes at formanden konstitueres for 2 år, men kan fraviges.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg i det omfang det er nødvendigt, fx junioraktiviteter, konkurrenceudvalg, klubture i uge 8 mv.

Det pålægges bestyrelsen at finde to repræsentanter til Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde.

 

13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Regnskabet forelægges til eftersyn hos kassereren 5 dage før generalforsamlingen. Kassereren skal inden 10 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. marts til revisoren.

 

14. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8. Revisor skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdningerne.

 

15. Vedtægtsændringer

Ændringer eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kun når mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

16. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold tilfalde Fonden “Skisportens venner” under Danmarks Skiforbund.

 

17. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft pr. 18. september 2001 i stedet for de på generalforsamlingen d. 8. maj 2001 vedtagne love. Således vedtaget på generalforsamlingen d. 18. september 2001.

28.marts 2008 er der vedtaget ændring af regnskabsåret og flytning af generalforsamlingen.

6. oktober 2016 er det vedtaget, at ændre §8, idet kassereren ikke skal vælges på generalforsamlingen (tidl. pkt. 6 i dagsordenen), men vælges af bestyrelsens midte jfr. §11.

7. oktober 2018 er det vedtaget at flytte generalforsamlingen til april/maj så det falder sammen med sæsonafslutningen. Regnskabsåret begynder herefter 1. april og slutter 31. marts.